3 easy climate solutions – ready for use Article

There are many innovative and visionary proposals on how to solve the climate crisis by planning ahead. But if we are to reach the Danish Government's target of 70 percent CO2 reduction before 2030, we must also activate some here-and-now solutions. Read further to explore Jonas Sangberg and Pawel Antoni Lange's three easy solutions for climate change (in Danish).

Her er tre nemme klimaløsninger – lige til at bruge

Der mangler ikke innovative bud på, hvordan vi løser klimakrisen. Men skal vi nå regeringens målsætning om 70 procent CO2-reduktion, må vi også tage de lavthængende frugter, som hjælper her og nu, skriver Jonas Sangberg og Pawel Antoni Lange fra Sangberg Arkitekter.

Da byggeriet står for henimod 40 procent af vores samlede CO2-udledning, spiller byggebranchen en afgørende rolle i bestræbelserne på at nedsætte vores CO2-udslip med 70 procent, som regeringen har sat som målsætning.

Byggeriets parter griber ganske forståeligt til FN’s verdensmål og formulerer fremtidsstrategier, der udstikker retningslinjer for, hvordan vi skaber mere bæredygtige byer. Men i takt med, at klimakrisen tikker derudad, er der også en række lavthængende frugter, man her og nu kan høste.

1. Brug skolebygningerne, når skolen er lukket

Byggeriets samlede klimaaftryk kommer både fra produktion af byggematerialer, opførelse og drift, og derfor er der mange klimapoint at spare ved at udnytte de eksisterende bygninger bedre.

Udnyttelses- og anvendelsesgraden af mange offentlige såvel som private bygninger kan øges i og med, at mange ejendomme går i dvale efter normal skole- eller arbejdstid. Hvorfor ikke tænke i øget multifunktionalitet – og hermed anvendelse over flere af døgnets timer – som led i en ny, datadreven og strategisk funderet ejendomsstrategi? (Kloge Kommunale Kvadratmeter (KKM2) fokuserer på kommunernes ejendomsforvaltning og er en del af KL’s store satsning ’Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan 2016-2020’.)

Byggeriets samlede klimaaftryk kommer både fra produktion af byggematerialer, opførelse og drift, og derfor er der mange klimapoint at spare ved at udnytte de eksisterende bygninger bedre

Et oplagt eksempel er en skole, der efter undervisningstid udgør rammerne for forskellige kulturelle arrangementer, mens udearealer fungerer som offentligt tilgængelige byrum. Det kunne også være et dagtilbud for borgere med særlige behov, der om aftenen lader foreninger bruge lokaliteterne til diverse kulturelle formål.

Udover et korrekt overblik over, hvilke bygninger man egentligt råder over, kræver det også nye strukturer, der fordrer øget samarbejde på tværs af forvaltningerne. Det er ærgerligt, hvis en øget anvendelse af eksisterende bygninger strander på, at man internt i de respektive kommuner ikke kan blive enige om, hvorvidt det er skole-, kultur- eller teknikforvaltningen, der skal betale en smule mere end en anden.

På samme måde bør det være muligt at løse forsikringsansvar og andre juridiske spørgsmål i bæredygtighedens navn.

2. Byg robust og transformerbart

Samfundets accelerationshastighed er større end nogensinde, og da det, på trods af diverse data og fremskrivninger, kan være vanskeligt at forudse hvilke funktioner, der er behov for, giver det god mening at tænke i robusthed, åbenhed og foranderlighed.

Hermed opstår en cirkulær arkitektur, hvor delelementerne og materialer nemt kan fjernes, genbruges og erstattes af nye. Eller let kan transformeres til nye formål, så tomme kontorlokaler, butiksfaciliteter eller skolelokaler nemt konverteres til ungdomsboliger eller seniorbofællesskaber.

En sådan tankegang bør være en central del af alle udviklingsprojekter, men det giver på alle måder også rigtig god mening med et øget fokus på transformation af den eksisterende bygningsmasse allerede nu.

3. Byg lette boliger på toppen af bygninger

Fortætning er et af de tilbagekommende mantraer for fremtidens byudvikling, hvilket ikke mindst hænger sammen med en bæredygtig, offentlig infrastruktur.

Der er mange klimapoint – og andre fordele – at hente ved at udvikle fremtidens, kompakte bydele. Men allerede nu kan man komme langt ved at placere lette og bæredygtige boliger på toppen af eksisterende kontorlokaler eller boligblokke.

For eksempel har Sangberg som led i en fortætningsstrategi været med til at udvikle lette træmodulboliger ovenpå et shoppingcenter, der får yderligere miljøfordele ved at være nabo til en S-togsstation. De 158 lejeboliger på toppen af Kronen Vanløse har et lavt CO2-aftryk og udnytter et ellers overset tagområde. Der er mange andre steder, man relativt enkelt kunne gøre noget tilsvarende.

Følger man med i byggeriets nyhedsstrøm, besøger byggemesser eller omgås byggefolk, er det tydeligt, at branchen som helhed har et voksende fokus på, hvordan vi skaber fremtidens bæredygtige byer. Det er både relevant og nødvendigt.

Hvis man kombinerer fremtidsstrategierne med her og nu-tiltag, er fremtiden muligvis lettere, end man umiddelbart skulle tro.

This website uses cookies

We use cookies for anonymized website traffic statistics.
Cookies are small text files stored on your device, which let's a vendor know not who you are, but that your visit across different pages in the website is from the same browser on that device, and hence probably from the same visitor.

If you at some point logged in or identified yourself on our site, your personal data may have been associated with some of these cookies.

You may opt out of all non strictly necessary cookies.
Read moreRead less

Statistics cookies are used to create anonymous statistics of visitors interaction with the website.